PSA-test och tidig behandling minskar dödligheten i prostatacancer
Publicerat den 05-03-2014 11:10
Forskare vid Regionalt cancercentrum norr och Umeå universitet har analyserat data för alla svenska män som fått diagnosen prostatacancer under åren 1990-2009. Resultaten visar att dödligheten i prostatacancer är 20 % lägre i de län som har högst frekvens av PSA-tester jämfört med de län som har lägst. Eftersom skillnaden i antalet män som diagnostiseras med prostatacancer beror på hur många som genomgår PSA-testning anser Håkan Jonsson, ansvarig statistiker i studien och verksam vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå, att man kan tolka resultatet som att en hög nivå av PSA-testning medför en lägre dödlighet i prostatacancer. Han framhåller vidare den PSA-testning som forskarna har studerat inte är organiserad i motsats till screening i randomiserade studier. Därför har man använt en statistisk metod som utesluter fall från tiden före introduktionen av PSA-tester. Det innebär att det är lättare att se skillnader i dödlighet. Studien har publicerats i tidskriften Journal of the National Cancer Institute. (Källa: Umeå universitet pressmeddelande)
Operation ger bäst överlevnad vid prostatacancer
Publicerat den 28-02-2014 09:35
Forskare vid Karolinska institutet har tillsammans med kolleger i utlandet jämfört resultatet av operation av prostatacancer med strålbehandling. Studien visar att patienter med lokaliserad prostatacancer har ökad chans till överlevnad om de i första hand behandlas med operation. Störst fördel med operation har unga män med medel- och högriskcancer. Samma sak gäller män med generellt sett bättre hälsa. Studien visar också fördelar för män med lågriskcancer, men dessa män har låg risk att dö i sin cancer oavsett behandling. Studien bygger på analys av utfallet hos över 34 000 män under en 15-årsperiod. Forskarna analyserade information om bland annat tumörtyp, sjukdomsstadium, patientens ålder och medicinska historia samt socioekonomisk status. Resultaten har publicerats i den vetenskapliga tidskriften British Medical Journal. (Källa: Karolinska Institutet, British Medical Journal)
Genteknik kan förutsäga aggressiv prostatacancer
Publicerat den 22-02-2014 12:40
Forskare vid The Institute of Cancer Research i England har studerat genuppsättningar hos män med prostatacancer som har minst tre nära släktingar med sjukdomen. Man har kunnat kartlägga 13 mutationer i kända cancergener som kan förutsäga cancerns utveckling. Män som har någon av dessa 13 mutationer löper ökad risk att en framtida prostatacancer utvecklas till avancerat och invasivt stadium. Gentester för dessa mutationer kommer därför att bli ett viktigt komplement i diagnostik och screening för prostatacancer. I studien har forskarna analyserat blodprover från 191 män med prostatacancer och identifierat 13 mutationer i 8 gener, som hindrar generna att producera korrekt verksamt protein. De aktuella generna är BRCA1, BRCA2, ATM, CHEK2, BRIP1, MUTYH, PALB2 och PMS2. Generna BRAC1 och BRAC2 används redan rutinmässigt för tester av kvinnor med stark ärftlig risk för bröstcancer. Resultaten har publicerats i British Journal of Cancer. (Källa: The Institute of Cancer Research Press Release)
Kompletterande strålbehandling ger förbättrad överlevnad
Publicerat den 01-02-2014 21:34
Långtidsuppföljning på elva år har rapporterats från den svensk-norska prostatacancerstudien SPCG-7/SFUO-3. Denna omfattar patienter med lokalt avancerade prostatatumörer eller med mindre prostatatumörer som har ett aggressivt beteende. Den ena gruppen har fått antihormonbehandling med tillägg av strålbehandling, medan den andra gruppen enbart har fått antihormonbehandling i form av tre månaders kastrering, följt av tablettbehandling med antiandrogener. En tidigare uppföljning efter sju år har visat fördelar med kompletterande strålbehandling. Den nya uppföljningen ger ökat stöd för denna kombinationsbehandling. I den grupp som fick strålbehandling, som tillägg till antihormonbehandling, ökade andelen patienter som hade avlidit 10 till 15 år efter cancerdiagnos, endast med 4 procentenheter, från totalt 8 till 12 procent. Detta ska jämföras med gruppen som endast fick antihormonbehandling, där andelen avlidna patienter ökade med 12 procentenheter, från 19 procent till 31 procent. ”Detta betyder att av de som har en lokalt aggressiv prostatacancer och får strålbehandling samt antihormoner, riskerar endast drygt var tionde patient att avlida under en 15-årsperiod efter diagnos. Det är väldigt glädjande resultat” säger professor Anders Widmark vid Umeå univeristet. (Källa: Umeå universitet pressmeddelande)