Allmänna PSA-tester i Skåne - ett trendbortt
Publicerat den 26-06-2018 20:02
Onsdagen de 27 juni 2018 förväntas Hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Skåne fatta beslut om allmänna PSA-tester för män i åldern 50-70 år. Dessa kommer att erbjudas ett PSA-prov. Totalt omfattar detta ca 150 000 män. Detta är ett trendbrott med tanke på att Socialstyrelsen fortfarande avråder allmän screening med PSA. Beslutet förutsätter att Regionstyrelsen beviljar medel i 2019 års budget.
Mer än 10 000 fall i prostatacancer år 2015
Publicerat den 24-01-2017 11:53
Socialstyrelsen publicerade den 24 januari 2017 antal fall av cancerdiagnoser i Sverige under år 2015. Prostatacancer är fortsatt landets största cancersjukdom med 10 439 fall. Det är dock en minskning med 5 % jämfört med år 2014 med 10 985 fall. Räknar man antalet diagnoser på 100 000 män (ålderstandardiserat till befolkningen år 2000) är det en minskning från 227 (2014) till 213 (2015). Antalet diagnoser bland män under 50 år var 106 under år 2015. Det stora antalet diagnoser år 2014 kan delvis förklaras av den omfattande screeningstudie som genomfördes vid Karolinska institutet under åren 2012-2015 med ökat antal fall i Stockholms län. (Källa: Socialstyrelsen)
Risk för prostatacancer med nära släktingar med prostatacancer
Publicerat den 22-09-2016 21:59
I juli publicerades resultat av en svensk studie som redovisar risken att få diagnosen prostatacancer när nära släktingar har drabbats av sjukdomen. Studien bygger på analys av data i PcBaSe Sweden som är en samkörning av Nationella prostatacancerregistret (NPCR) och andra nationella databaser (bl.a. befolkningsregister, cancerregister, dödsorsaksregister). Män med en bror som har drabbats löper 30 % risk att få sjukdomen före 75 års ålder vilket kan jämföras med 13 % i genomsnitt för svenska män. Risken att få en allvarlig form av prostatacancer är dock bara 9 % jämfört med genomsnittliga risken för män i Sverige som är 5 %. Män som har både far och en bror som är drabbade löper en risk på 48 % för diagnosen prostatacancer och 14 % för en allvarlig form av sjukdomen. (Källa: Pressmeddelande Lunds universitet)
Säkrare upptäckt av aggressiv prostatacancer
Publicerat den 13-11-2015 22:35
Resultat från studien STHLM3 vid Karolinska institutet har under den gångna veckan publicerats i tidskriften Lancet Oncology. Studien visar att ett nytt test kallat STHLM3 kan leda till tidigare upptäckt av aggressiv prostatacancer och dessutom minska antalet onödiga biopsier. Det nya testet omfattar en analys av sex proteinmarkörer (PSA, fritt PSA, intakt PSA, hK2, MSMB, MIC1), 232 genetiska markörer (SNP:er) samt ett antal kliniska uppgifter som ålder, familjehistoria, tidigare prostatabiopsi och prostataundersökning. Den genomförda studien har omfattat 58 818 män i Stockholmsområdet i åldrarna 50-69 och dessa har slumpmässigt valts ut ur det svenska folkbokföringsregistret. Män med redan diagnostiserad prostatacancer har från början uteslutits ur gruppen. För männen jämfördes utfallet vid analys med STHLM3 med enbart PSA-prov. Studien visar att test med STHLM3-testet reducerar antalet biopsier med 30 % jämfört med enbart PSA-prov utan försämrad patientsäkerhet. Dessutom upptäcker man med STHLM3-testet i högre grad aggressiva cancrar hos män med lågt PSA-värde (1-3 ng/ml). Detta är cancrar som man inte upptäcker när man drar gränsen till uppföljande biopsi till 3 ng/ml. Studien har letts av professor Henrik Grönberg. (Källa: Lancet Oncology)
Fortsatt hög dödlighet i prostatacancer
Publicerat den 15-09-2015 21:07
Socialstyrelsen har i augusti publicerat orsaken för dödsfall under år 2014. Dödsorsaksregistret visar att 2 398 män dog i prostatacancer år 2014. Det är samma antal som 2010 och marginellt fler än 2013 med 2 343. Räknat på 100 000 män kan man uttyda en mycket svag nedgående tendens under de senaste åren. År 2014 dog 61 män på 100 000 män i prostatacancer. År 2003 noterades ett toppvärde på 78.(Källa:Socialstyrelsen)
Zytiga och Xtandi nu i högkostnadsskyddet
Publicerat den 24-07-2015 15:48
Tandvårds- och läkemedelsverket (TLV) har beslutat att de båda läkemedlen Zytiga och Xtandi skall ingå i högkostnadsskyddet. Båda läkemedlen har samma indikation för medicinering av metastaserad kastrationsresistent prostatacancer, antingen vid milda symtom efter svikt av hormonbehandling eller vid en cancer som framskrider under eller efter en docetaxelbehandling. De båda läkemedlen förlänger livet i ca 4 månader (medianvärde), men studier visar att det är en stor spridning mellan patienter. För vissa har det en mycket bättre verkan medan verkan uteblir hos andra. Det verksamma ämnet i Zytiga är abirateronacetat som utvecklats av engelska cancerforskare vid Cancer Research UK. Patentet såldes senare till bioteknikföretaget Cougar Biotechnology i USA som fortsatte med studier av preparatet. År 2009 förvärvade Johnson&Johnson detta företag och Zytiga saluförs av dotterbolaget Janssen. Det verksamma ämnet i Xtandi är enzalutamid som först tagits fram av två amerikanska forskare. Utvecklingen med studier har sedan genomförts av företaget Medivation Inc och sedan 2012 sker det fortsatta utvecklingsarbetet i samverkan mellan Medivation och Astellas Pharma. (Källa: Sydsvenska Dagbladet)
Förlängd överlevnad vid komplettering med cellgifter
Publicerat den 31-05-2015 22:56
Idag presenteras vid årets ASCO-kongress (American Society of Clinical Oncology) resultaten från en brittisk studie med knappt 3 000 patienter som erhållit kompletterande cellgiftsbehandling vid diagnosen spridd prostatacancer. Studien har rekryterat patienter från oktober 2005 till mars 2013 och dessa har lottats till fyra olika grupper: enbart en standard hormonbehandling, hormonbehandling kompletterad med cellgiftet docetaxel, hormonbehandling kompletterad med zoledronsyra, hormonbehandling kompletterad med både docetaxel och zoledronsyra. Av männen i studien hade ca 1800 män en metastaserad cancer medan ca 1200 män hade en högrisk lokalt avancerad prostatacancer. Medianåldern vid diagnosen var 65 år. Resultaten visar en förlängd överlevnad med 10 månader för de män som fått kompletterande behandling med docetaxel. Om man ser på enbart männen med metastaserad prostatacancer så har de en förlängd överlevnad på 21 månader när hormonbehandlingen kompletteras med docetaxel. Komplettering med zoledronsyra ökar inte överlevnaden. Man kan därför räkna med att män med diagnosen metastaserad prostatacancer framöver får som standard en hormonbehandling kompletterad med docetaxel. (Källa: Medscape, Dagens medicin)