Fakta > STATISTIK
STATISTIKUppdaterat den 24-01-2017 Socialstyrelsen publicerade den 24 januari 2017 data för antalet diagnoser av prostatacancer i Sverige under 2015.

Under 2014 fick 10 439 män diagnosen prostatacancer. Detta är 5 % färre fall jämfört med år 2014 med 10 985 fall. Antalet fall på 100 000 män (åldersstandardiserat värde för befolkningen år 2000) var 213 för år 2015 jämfört med 227 för år 2014. Det stora antalet fall under år 2014 kan delvis förklaras med den omfattande screeningstudie som utfördes vid Karolinska institutet under åren 2012-2014 och vilken ökade antalet upptäckta cancerfall i Stockholms län.

Ett fåtal män får diagnosen prostatacancer före 50 års ålder. Det var i denna åldersgrupp 106 män år 2015 varav 14 män i åldersgruppen 40-44 år och 92 män i gruppen 45-49 år. Den största andelen fall inträffade i åldersgruppen 65-69 år med 2 536 fall.

Dödsorsaksregistret visar att 2 357 män dog i prostatacancer år 2015. Variationen i antalet dödsfall har varit marginell under de fem senaste åren och legat mellan 2 340 och 2 400. Räknat på 100 000 män kan man uttyda en mycket svag nedgående tendens under de senaste åren.

Utvecklingen för antalet diagnoser sedan 1958 framgår av diagrammet nedan.
I Sverige registreras alla cancerfall i ett centralt register, Cancerregistret. Denna registrering började 1958 med stöd av Kungl. Maj:ts Kungörelse 1957 Nr 632 som föreskrev om anmälningsplikt för elakartade tumörsjukdomar hos personer folkbokförda i riket. Cancerregistret sköts av Socialstyrelsen och varje år publiceras en sammanställning av cancerincidenser i Sverige, där man kan se data för olika cancersjukdomar.